Политика за поверителност

 

Алумни сдружение на езикова гимназия Хасково – EГ-X („ЕГ-X“), зачита неприкосновеността на личния живот на потребителите, членовете и посетителите на страницата и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на нашия уебсайт: („Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от ЕГ-X включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта.

Настоящата Политика за поверителност определя правилата, които ЕГ-Х ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство.

Какво регламентират тези Правила за поверителност и на какво законово основание

От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Новият регламент идва с редица изисквания, които ЕГ-Х прилага и с които може да се запознаете тук.

Сред тях са:

 • Да Ви информираме какви данни използваме;
 • Да Ви информираме защо ги използваме;
 • Да искаме Вашето съгласие, за да ги използваме;
 • Да Ви дадем възможност да променяте съгласието си за различни цели през този сайт, за да имате повече свобода;
 • Да Ви гарантираме правото да поискате коригиране на Вашите данни, тяхното изтриване, както и да „бъдете забравени“;
 • Да посочваме всички трети лица/други компании, с които обменяме Вашите данни. Имайте предвид, че интернет е глобална мрежа, ние често използваме стандартизирани услуги, които да регистрират влизане и да проследят поведение в анонимизиран вариант, например Google Analytics.

Всички данни, благодарение на които може да бъде идентифициран даден потребител, се считат за лични данни. Такива могат да бъдат имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене, IP адрес.

Какви данни събираме от посетителите на нашата страница?
Когато потребителите използват нашия сайт, сред данните, които помагат да разберем как услугите ни работят по най-добрия начин е IP адреса на потребителя.

Какви данни събираме ние от нашите членове?
ЕГ-Х събира членовете си специфични данни, а именно следните категории лични данни:

 • Три имена на членуващия
 • Дата на раждане
 • Адрес за кореспонденция
 • Телефонен номер
 • Година на завършване в Езикова Гимназия Хаскво /Випуск
 • Емайл адрес
 • Професия
 • Съгласие на участника с устава на сдружението

На кого споделяме и разкриваме вашите лични данни

Понякога записваме част от информацията на сървъри, на които се хоства сайта ЕГ-X). Това се налага, за да можем да извършваме дейността на сдружението.

ЕГ-Х не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за вас (лични данни по смисъла на GDPR) с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага, за да Ви предостави заявени от Вас желания за участия и услуги и когато Вие сте предоставили Вашето разрешение, или в някоя от следните хипотези:

 • Информацията се предоставя на доверени партньори, които работят по възлагане от страна на ЕГ-Х въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност ЕГ-Х да изпълни целите на сдружението. Въпреки това тези компании нямат правото самостоятелно да споделят тази информация.

Тези компании са, без изброяването да е изчерпателно:

 • Superhosting.bg
 • Facebook Tools – Plug-in “like” button, и др.: ;
 • Instagram.

Информацията е в изпълнение на законосъобразните предписания на съдебни разпореждания по легитимни заявки от оправомощени органи (по силата на Закона за електронните съобщения, Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс и др.).

Защита на информацията

Когато съхраняваме информацията при нас, тя се запазва физически на сървъри, колокирани в центрове за съхранение на данните на територията на Република България. Наш партньор е Супер Хостинг. Пълна информация за тяхната сертификация и защитата на подаваните лични данни може да намерите тук: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-privacy-policy.php
https://www.icn.bg/bg/policy/gdpr/

Ние ограничаваме достъпа до информация за вас от страна на служители, действащи под ръководството на ЕГ-Х, освен в случаите, в които са налице разумни основания да боравят с тази информация с цел да ви бъдат предоставяни услуги или във връзка с изпълняваните работни задължения от тези служители.

Колко време съхраняваме информацията

Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение. Например – до прекратяване на членството в ЕГ-X и или оттегляне на съгласието от страна на потребител или член да събираме и обработваме информация за него.

Прилагаме следните срокове за съхраняване на различните типове лични данни според тяхната цел, а именно:

 • С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Услугите и във връзка със ЗЕДЕУУ(ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИТЕ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ ), тези данни се съхраняват за период до 1 /една/ година след прекратяване на членството.

По отношение на трафичните данни се прилага Законът за електронните съобщения и данните се съхраняват в рамките на 6 месеца. Тези данни се предават на специализираните органи и институции само при спазени законови разпоредби и с надлежно основание.

Вашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни

1.Общи права

Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на ЕГ-Х, посочен по-долу, или по електронен път на имейл: contact@eg-x.org

Имате право да поискате от ЕГ-Х

 • да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;
 • да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина.

Имате право също:

 • да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане;
 • да възразите срещу обработването на личните си данни;
 • да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

2.Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от ЕГ-Х, можете да го направите на посочените данни за контакт на Администратора или директно на Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт).

Контакти:

Администратор: СНЦ Алумни сдружение на езикова гимназия Хасково, ЕГ-Х, ул. Тимок Nr.: 97, 6300 Хаскoво, ЕИК:206286521 Е-mail: contact@eg-x.org.

 

За нас

ЕГ-Х е Асоциация на завършилите Езикова гимназия Хасково, обединили се под мотото ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ, да подкрепят развитието на училището и в бъдеще.

Връзка с нас

Алумни сдружение на Езикова гимназия Хасково ЕГ-Х
ул. Тимок 97
6300 Хасково
E-mail: contact@eg-x.org