Устав на „Алумни сдружение езикова гимназия Хасково -ЕГ-Х“

Приет на учредително събрание, състояло се в гр. Хасково на 16.09.2020г.

Днес,16.09.2020г. , в гр. Хасково, Република България X бивши възпитаници на Гимназия ЕГ Проф. Д-р Асен Златаров гр. Хасково, водени от желанието си да допринесат за развитието на способни млади хора, възпитаници на Гимназия EГ Проф. Д-р Асен Златаров гр. Хасково, чрез поощряване и подпомагане на техните духовни, културни и научни знания и умения, и в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и законодателството на Република България,

УЧРЕДЯВАМЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „Алумни сдружение езикова гимназия – Хасково“

и приемаме настоящия устав.

Целите на Сдружението, определянето на неговата дейност, имущество, финансирането му, принципите, начинът на управление и специалните правила, въз основа на които то ще осъществява своята дейност, се уреждат с настоящия Устав.

 1. I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование

Чл.1. Наименованието на Сдружението е

 Алумни сдружение езикова гимназия Хасково – ЕГ-Х

Наименованието може да се изписва и на латиница:

Alumni Association Language School HaskovoEGX

Статут

Чл.2. Сдружението се учредява като юридическо лице с нестопанска цел и осъществява дейността си съгласно действащото законодателство на Република България.

Чл.3. Сдружението е доброволна, независима, неполитическа организация, обединяваща на доброволни начала физически лица, които приемат настоящия устав и целите му.

Чл.4. При учредяване на сдружението всички Учредители са направили първоначални имуществени вноски в общ размер на 4400.00 лв. Всеки от Учредителите е внесъл по банков път първоначална имуществена вноска………

Определяне на дейността 

Чл.5. Сдружението се определя за извършване на дейност в обществена полза по смисъла на чл.2. ал.1 от ЗЮЛНЦ.

Срок

Чл.6.  Съществуването и дейността на Сдружението не се ограничават със срок.

 Седалище и адрес

Чл.7.  Седалището и адресът на управление на Сдружението е:

ул. „Тимок“ No. 97, 6300 Хасково, България.

 1. II. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА И ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

 Цели

Чл.8. Основните цели на Сдружението са свързани с подпомагане и развитие образованието на учениците в ЕГ Проф. Д-р Асен Златаров гр. Хасково, а именно:

 1. Да подкрепя мисията, целите и развитието на училището.
 2. Да насърчава развитието на талантите при учениците, като съдейства за получаване на образование, знание, умения и култура у подрастващото поколение;
 3. Да съдейства за духовното, интелектуалното, творческо и физическо развитие на учениците в училището, възпитаването им в дух на високи цели, хуманизъм и уважение към личността на човека и неговата индивидуалност;
 4. Да подпомага създаването и поддържането на материална база, свързана с постигане на целите;
 5. Да спомага за поддържане сградния фонд и дворното пространство на училището;
 6. Насърчаване на сътрудничеството между бивши и настоящи възпитаници на училището.
 7. Изграждането на общностен дух на всички завършили училището и обединяването на техните усилия за постигане на горните цели.
 8. Популяризиране на дейността на Сдружението, постиженията на завършилите ЕГ Проф. Д-р Асен Златаров гр. Хасково и на цялостната дейността на ЕГ Проф. Д-р Асен Златаров гр. Хасково.

Средства за постигане на целите

Чл.9. Средствата за постигане на горепосочените цели са:

 1. Отпускане на помощи, стипендии и награди и при направени целеви дарения;
 2. Стимулиране интерес към усвояване на знания извън задължителния учебен план чрез работа с лектори – утвърдени специалисти в съответните науки;
 3. Сформиране на работни групи с участие на личности с утвърдени успешни практики;
 4. Осигуряване на техническа и материална обезпеченост на лаборатории и учебни кабинети чрез закупуване на техника, консумативи, учебни пособия, демонстрационни уреди;
 5. Извършване на дейности, свързани с проектиране и реализиране на конструктивни и ремонтни дейности, свързани със сградния фонд и дворното пространство на училището.
 6. Да сътрудничи с държавни и общински учреждения както и с дипломатически и консулски представителства в страната и чужбина с оглед реализиране на проекти, насочени към постигане на целите.
 7. Осигуряване на достъп и обмен на информация, насърчаване на съвместни инициативи между гимназията и нейните бивши и настоящи възпитаници, както и между гимназията и други образователни институции.
 8. Приобщаване на бивши и настоящи възпитаници на училището чрез организиране на професионални, научни, културни, спортни и други събития.

Допълнителна стопанска дейност

Чл.10. Сдружението може да осъществява допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано. Допълнителните стопански дейности могат да бъдат извършвани само във връзка с постигане целите на Сдружението. От приходите от тези дейности не се разпределя печалба

 III. ИМУЩЕСТВО

Чл.11. Имуществото на Сдружението се образува от:

 1. Първоначалните имуществени вноски на Учредителите;
 2. Дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица;
 3. Постъпления от членски внос;
 4. Субсидии, помощи, спонсорства и други доходи, получени в съответствие с действащото законодателство.
 5. Приходи от извършена стопанска дейност.

Чл.12. Имуществото на Сдружението се управлява в съответствие със законите на Република България и се използва за постигане на приетите цели.

Чл.13. Актове на разпореждане с имуществото на Сдружението се извършват от органите на управление на Сдружението съобразно настоящия Устав или упълномощени от тях лица.

Чл.14. Имуществото на Сдружението може да се влага в недвижими имоти, банкови депозити, акции и облигации или по друг подходящ начин, гарантиращ увеличаването на имуществото и финансиране дейността на Сдружението.

Чл.15. Сдружението, действащо като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност може да участва в учредяването на дружества, да участва като учредител или да придобива права на участие в търговски дружества в страната и чужбина.

 1. IV. ДАРЕНИЯ

Дарители

Чл.16. Български и чуждестранни физически и юридически лица могат под условие или безусловно да правят дарения или завещания в полза на Сдружението в съответствие с неговите цел. Сдружението може да откаже да приеме дарения или завещания, направени с неприемливи за него условия или такива, противоречащи на поставените пред Сдружението цели.

Приемане на даренията

Чл.17. Даренията или завещанията се приемат от управителния орган на Сдружението или от упълномощено от него лице. Направените под условие дарения или завещания подлежат на утвърждаване  от управителния орган.

 1. V. ЧЛЕНСТВО

 Чл.18. (1) Членове на Сдружението могат да бъдат пълнолетни физически лица, които приемат настоящия Устав, подкрепят целите на Сдружението и са бивши и или настоящи възпитаници на гимназията.

(2) Учредителите на Сдружението са нейни членове по право.

Чл.19. (1) Нови членове се приемат въз основа на молба, отправена до управителния орган, която съдържа данни за кандидата и декларация, че приема устава и ще работи за постигане на поставените цели.

(2) Членството възниква с произнасянето на управителния орган по молбата и внасянето на встъпителна вноска.

Чл.20. Членството се прекратява при:

 1. едностранно писмено волеизявление, отправено до управителния орган;
 2. неодобрение на новоприет член;
 3. изключване с мотивирано решение на управителния орган, когато с поведението си член на Сдружението грубо противоречи на нейните цели и/или уронва престижа и авторитета на Сдружението и или на гимназията и или системно не изпълнява своите задължения и или нарушава настоящия устава
 4. смърт или поставяне под запрещение на член физическо лице;
 5. с решение на управителния орган поради невнасяне на минималния годишен членски внос въпреки писмено известие, което се констатира от управителния орган и/или упълномощени от него лица.

Права и задължения на членовете

Чл.21. Права на членовете на Сдружението:

 1. Да бъдат избирани в управителни органи на Сдружението
 2. Да получават информация за дейността на Сдружението;
 3. Да внасят предложения и проекти за развитие и обогатяване дейността на Сдружението;

Чл. 22. Задължения на членовете на Сдружението:

 1. Да спазват разпоредбите на настоящия устав.
 2. Да спомагат за постигане на поставените цели и задачи на Сдружението;
 3. Добросъвестно и в срок да заплащат членския си внос.
 4. Да пазят доброто име на Сдружението

Встъпителна вноска и членски внос

Чл.23.(1) Членовете на Сдружението се задължават да плащат годишен членски внос, считано от годината в която са приети, както следва:

 • физически лица – 20 лв.

(2) В особени случай управителният орган може да освободи отделни членове от задължението за плащане на членски внос.

Чл.24. Реда и начина на плащане на встъпителната вноска и годишния членски внос, се определят от Съвета на Учредителите (Общо събрание). 

 1. VI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

 Чл.25. (1) Органите за управление на Сдружението са: Съвет на Учредителите (Общо събрание),  Управителен съвет, Председател и заместник председател на Управителния съвет.

(2) По решение на Управителния съвет могат да бъдат създавани помощни органи на Сдружението – за реализацията на конкретни проекти или отделни дейности.

Съвет на Учредителите (Общо събрание)

Чл. 26. (1) Съветът на Учредителите (Общо събрание) е върховен орган на Сдружението, който се състои първоначално от учредителите, подписали този Устав.

(2) След вписване на Сдружението в съответния регистър, учредителите могат да поканят за членове на Съвета на Учредителите дарители, които имат съществен принос за постигане целите  на Сдружението и приемат нейните цели и Устав. Решението за такава покана се приема с мнозинство от 2/3 от гласовете на всички учредители и поражда действие от датата на изричното приемане на поканения дарител. Приемането се извършва писмено (по одобрен от съвета образец), с нотариална заверка на подписа на приемания дарител.

(3) Като почетен член със съвещателен глас в работата на Съвета на учредителите участва и Директорът на училището.

Компетенции на Съвета на Учредителите (Общо събрание)

Чл. 27. (1) Съветът на Учредителите:

 1. изменя и допълва устава;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 4. приема и изключва членове на Съвета на Учредителите;
 5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 6. взема решение за участие в други организации
 7. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
 8. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
 9. приема бюджета на Сдружението;
 10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
 11. приема отчета за дейността на управителния съвет;
 12. отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, на устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
 13. Взема решения за разпореждане с имущество на Сдружението над 100 000 лв.
 14. взема и други решения, предвидени в устава.

(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.

(3) Решенията на Съвета на Учредителите са задължителни за другите органи на Сдружението.

Заседания на Съвета на Учредителите (Общо събрание). Свикване

Чл.28. (1) Заседанията на Съвета на Учредителите са редовни и извънредни.

(2) Редовно заседание се провежда веднъж годишно. Датата за провеждане на всяко събрание се определя с решение на Управителния съвет.

(3) Извънредните заседания се провеждат при необходимост.

(4) Извънредните заседания се свикват от Председателя на Управителния съвет или по писмено искане на една трета от членовете на Управителния съвет, или по писмено искане на най-малко трима Учредители или 50% от членовете на Сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на Съвета на Учредителите, той се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните или натоварено от тях лице.

(5) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на събранието и по чия инициатива то се свиква.

(6) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата на Гимназия ЕГ Проф. Д-р Асен Златаров гр. Хасково и се обявява на официалната фейсбук страница на Сдружението, както й на нейния уеб сайт, най-малко един месец преди насрочения ден.

Кворум

Чл. 29. Събранието на Съвета на Учредителите е законно, ако присъстват повече от половината от всички учредители. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и учредители да се явят.

Вземане на решения

Чл. 30. (1) Решенията на Съвета на Учредителите се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

(2) Решения по чл. 27, ал. 1, т. 1, 4 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Чл. 31. (1) Присъствието на членовете на Съвета на Учредителите  на заседания на Съвета на Учредителите е лично.

(2) Упълномощаване на друг учредител от Съвета се допуска само при изрично пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга онлайн връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4) При необходимост се допуска взимане на решения от заседание на Съвета на Учредителите, проведено виртуално.

(5) Съветът на Учредителите може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Съвета на Учредителите.

 Управителен съвет

Чл.32. (1) Управителният съвет се състои от 5/пет/ души – членове на Сдружението, които се избират и назначават от Учредителите, съответно от Съвета на Учредителите.

(2) Членовете на управителния съвет се избират за срок до 5 /пет/ години.

Чл.33. (1)Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет, а при негово отсъствие от заместник председателя на управителния съвет.

(3) Председател и заместник председател се избират от Управителния съвет с 2/3 мнозинство

(4) Председателят и заместник-председателят се избират за срок от 5 години.

(5) Председателят и заместник председателят могат да упълномощават и други лица за извършване на определени действия, посочени в дадените им пълномощия.

Правомощия на Управителния съвет

Чл.34. Управителният съвет:

 1. избира Председател и заместник председател на Управителния съвет и определя обема на дейността му;
 2. осигурява изпълнението на решенията на Съвета на Учредителите;
 3. взема решения за разпореждане с имуществото до 100 000 лв. на Сдружението;
 4. подготвя и внася в Съвета на Учредителите проект за бюджет;
 5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
 6. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;
 7. приема и изключва членове на Сдружението.
 8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устав не спадат в правата на друг орган;

 Заседания и решения на Управителния съвет

Чл.35. (1)Заседанията на Управителния съвет са редовни и извънредни.

(2) Редовно заседание се провежда веднъж на всяко тримесечие. Датата за провеждане на всяко следващо редовно събрание, часът, мястото и дневния ред се определят с решение на Управителния съвет, взето на предходното събрание.

(3) Протоколът от всяко събрание на Управителния съвет се връчва от Председателя на Управителния съвет на всички членове на Управителния съвет, независимо от  това дали са присъствали на съответното събрание. С факта на връчване всеки от членовете се счита за уведомен за датата на следващото редовно събрание на Управителния съвет.

(4)  Извънредните заседания се провеждат при необходимост.

(5) Извънредните заседания се свикват от Председателя на Управителния съвет или по писмено искане на една трета от членовете на Управителния съвет, по писмено искане на най-малко трима Учредители или 50% от членовете на Сдружението.

Чл. 36 (1) Заседанията на Управителния съвет се провеждат и решенията се вземат при задължителен кворум от трима членове.

(2) Решенията на заседанията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове на Управителния съвет, с изключение на решенията по чл.14, ал. 2 от ЗЮЛНЦ и чл.34, т.3 и т.6 от настоящия Устав, които се вземат с абсолютно мнозинство.

Чл. 37. (1) Присъствието на членовете на Управителния съвет на заседанията на Управителния съвет е лично.

(2) Упълномощаване на друг член от УС се допуска само при изрично пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга онлайн връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4) При необходимост се допуска взимане на решения от заседание на Управителния съвет, проведено виртуално.

(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Чл. 38. (1) Заседанията на Управителния съвет се ръководят от Председателя на Управителния съвет.

(2) Когато по уважителни причини Председателят на Управителния съвет не е в състояние да ръководи заседанието на Управителния съвет, заседанието се ръководи от заместник председателят. При отсъствие на Председателят и на заместник председателят, Председателят може да упълномощи друг член на Управителния съвет да ръководи заседанието.

Чл.  39. За заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от Председателя на Управителния съвет, а при негово отсъствие от заместник председателят или от упълномощения председателстващ. Протоколите се съхраняват в Протоколна книга на Сдружението.

Свикване на Управителния съвет

 Чл. 40. (1) Определянето на датата, час и място и дневния ред и свикването на Управителния съвет на редовно събрание се извършват съгласно чл. 35 от настоящия Устав. С факта на връчване на протокола всички членове на Управителния съвет се считат за поканени. Връчването може да бъде извършено и по електронен път.

(2) Управителният съвет се свивка с писмена  покана, която съдържа дневния ред, дата, час и място на провеждане на заседанието, както и информация по чия инициатива се свиква заседанието, изпратена до десет дни преди насрочения ден до членовете на Управителния съвет. Изпращането може да бъде извършено и по електронна път.

Председател на Управителния съвет

Чл.41. Председателят се избира от членовете на Управителния съвет.

Чл.42. Председателят ръководи цялата дейност на Сдружението. Решава всички въпроси, свързани с осъществяване предмета на дейност на Сдружението, с изключение на въпросите, които по закон или по силата на този устав, са в компетентност за решаване от Управителния съвет или от Съвета на учредителите,.

Чл.43. Правомощия:

 1. Да представлява и управлява Сдружението;
 2. Да представлява Сдружението пред трети лица, пред банкови, финансови и други институции и пред всички органи на местната, държавната и съдебната власт както и пред представители на дипломатически и консулски представителства в страната и чужбина.
 3. Да организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Сдружението, както и изпълнението на решенията на Управителния съвет.
 4. Да отговаря за редовното водене и съхраняване на книжата на Сдружението.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.44. Дейността на Сдружението се прекратява:

 1. по решение на Управителния съвет;
 2. в останалите, предвидени в чл.13 от ЗЮЛНЦ случаи.

Чл.45. (1) При прекратяване на Сдружението по решение на управителния орган, се извършва ликвидация.

(2) Ликвидатор може да бъде управителния орган или  определено от него лице. Определеното от управителния орган лице може да не е член на  Сдружението.

(3) Относно реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат разпоредбите на ТЗ и ЗЮЛНЦ.

(4) При ликвидация останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество  се разпределя съобразно ЗЮЛНЦ.

(5) Средствата, необходими за посрещане на разходите по ликвидацията, включително и за възнаграждението на ликвидатора се определят от управителния орган.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.46. По всички въпроси, които не са изрично уредени в този Устав се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и действащото българско законодателство.

За нас

ЕГ-Х е Асоциация на завършилите Езикова гимназия Хасково, обединили се под мотото ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ, да подкрепят развитието на училището и в бъдеще.

Връзка с нас

Алумни сдружение на Езикова гимназия Хасково ЕГ-Х
ул. Тимок 97
6300 Хасково
E-mail: contact@eg-x.org