Заявление за членство в Алумни сдружение на Езикова гимназия Хасково ЕГ-Х

Заявете членство в Алумни сдружение езикова гимназия Хасково ЕГ-Х като попълните следната форма.

  ПРАВИЛА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯ В Алумни сдружение ЕГ-Х Хасково
  
  I. Общи положения
  Чл.1 Тези правила уреждат реда и условията за получаване на дарения, направени от физически и юридически лица в полза на 
  Алумни сдружение ЕГ-Х Хасково, както и контрола при използването на даренията и спазване волята на дарителите.
  Чл.2 Тези правила имат за цел да стимулират дарителството в полза на Алумни сдружение ЕГ-Х Хасково, 
  като създадат прозрачни условия и процедури при получаване, стопанисване и използване на получените дарения. 
  Тези правила служат за предотвратяване извършването на злоупотреби с предоставените дарения, както и стриктното изпълнение на волята на дарителите при тяхното използване.
  
  ІІ. Дарители и видове дарения 
  Чл.3 Дарители на Алумни сдружение ЕГ-Х Хасково могат да бъдат всички български и чуждестранни физически и юридически лица с изключение на:
  Лица, осъдени с влязла в сила присъда за престъпление.
  Лица, обвинени в извършване на престъпление, до приключване на съдебното производство и оправдаването им 
  Юридически лица, в чиито управителни или надзорни съвети участват горепосочените лица.
  Чл.4 Алумни сдружение ЕГ-Х Хасково може да приема дарения под формата на:
  Парични средства;
  Ползване на обекти на интелектуалната собственост;
  Труд и услуги;Вещи;
  Недвижими имоти;Ценни книжа
  Чл.5 Не се приемат дарения:
  От анонимни дарители
  Дарения, които противоречат на целите на сдружението според устава.
  Дарения, които противоречат на европейското законодателство.
  Чл.6 Дарения от Алумни сдружение ЕГ-Х Хасково се получават при условие, че чрез тях не се оказва пряко или косвено 
  въздействие върхy дейността на Алумни сдружение ЕГ-Х Хасково  
  
  IIІ. Ред за сключване на договор, приемане, управление и отчитане на дарение.
  След заявяване на желание за дарение, от страна на дарителя, председателя или заместник председателя необходимата 
  документация за приемане на дарение, където са записани данни за дарения, дарителя, 
  вида на дарението и неговата стойност както и волята на дарителя за използване на дарението.
  Когато предмет на договора са вещи и недвижими имоти, председателя на сдружението или
  заместник председателя може да възложи на лица с необходимата компетентност или трети лица изготвянето на оценка за състоянието им, 
  необходимостта от получаването и целесъобразността от последващото им ползване и стопанисване.
  Когато предмет на договора за дарение са движими вещи, труд или услуги, 
  при необходимост, председателя на сдружението или заместник председателя може да възложи на лица с необходимата компетентност извършването на оценка за стойността на дарението на база на пазарни цени.
  Предаването, завеждането на отчет и разходването на дарението се извършва по реда на настоящите вътрешни правила, в съответствие с устава на сдружението и на българското законодателство.
  Дарението на парични средства се извършва по банков път по сметката на сдружението или през PayPal.
  Счетоводната отчетност на приетото дарение  се  извършва  съгласно  Закона за счетоводството и вътрешните правила на Алумни сдружение ЕГ-Х Хасково.
  Правомощия във връзка с приемането на дарения
  Чл.7 (1) Документацията за дарения се изготвя от Председателя на Управителния съвет на дружеството, при негово отсъствие от заместник председателя
  Чл.8  С приемане на дарението от страна на председателя или заместник председателя се осъществява предварителен контрол за законосъобразност съгласно Чл.3
  Чл.9 Съобразно вида и стойността на даренията се приемат, както следва:
  на парични средства до 100 000 лв. - от председателя на сдружението или заместник председателя.
  на парични средства над 100 000 лв. - от Управителния съвет на дружеството.
  Дарения на вещи, материали или труд - от председателя на сдружението или заместник председателя.
  Чл.10 Даренията се ползват и управляват точно съгласно волята на дарителя.
  Чл.11 Контрол за спазване волята на дарителя при изразходване и ползване на даренията се осъществява от управителния съвет.
  
  ІV. Преходни и заключителни разпоредби 
  Настоящите правила влизат в сила от датата на утвърждаването им.
  Изменения и допълнения във Вътрешните правила се извършват по реда на приемането им.

  За нас

  ЕГ-Х е Асоциация на завършилите Езикова гимназия Хасково, обединили се под мотото ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ, да подкрепят развитието на училището и в бъдеще.

  Връзка с нас

  Алумни сдружение на Езикова гимназия Хасково ЕГ-Х
  ул. Тимок 97
  6300 Хасково
  E-mail: contact@eg-x.org